การประชุมวิชาการกลางปี เรื่อง “การอ่านงานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ”

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2552
เวลา 9.30 – 16.30 น.
ณ  ห้องประชุมกษัตริย์ศึก 1  โรงแรมเดอะทวินส์  ทาวเวอร์   กรุงเทพฯ
โดย  ศ.นพ.วีระชัย  โควสุวรรณ