การประชุมวิชาการประจำปี 2561

การประชุมวิชาการประจำปี 2561 ในวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

1. จดหมายขออนุมัติต้นสังกัด 2561
2. โครงการการประชุมวิชาการ ปี 2561
3. ใบลงทะเบียน 2561
4. TRMA-schedule 7-9 Dec 2018
5. การประกวดผลงานวิจัย
6. Reservation Form
7. Agenda MSK US workshop 6 Dec 2018
8. Precongress pulmonary rehab program 6 Dec 2018
9. กำหนดการ Night together 2561