การประชุมวิชาการประจำปี 2561

การประชุมวิชาการประจำปี 2561 ในวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

1. จดหมายขออนุมัติต้นสังกัด 2561
2. โครงการการประชุมวิชาการ ปี 2561
3. ใบลงทะเบียน 2561
4. กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2561
5. การประกวดผลงานวิจัย
6. Reservation Form