“การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฟื้นฟูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” Neurological Rehabilitation วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2557 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา