การประชุมเวชศาสตร์ฟื้นฟูสัญจร ครั้งที่ 1/2552 ณ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมเวชศาสตร์ฟื้นฟูสัญจร ครั้งที่ 1/2552
ณ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2552
การบรรยายความรู้สู่ประชาชนเรื่อง “ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ความจริงที่คุณอาจไม่รู้”
บรรยายเรื่อง “Capsaicin and new insights of pain receptors”
ดูงานด้านการฟื้นฟูผู้ป่วย ณ วัดทุ่งบ่อแป้น