คณะกรรมการบริหารสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟู แห่งประเทศไทย

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
วาระปี 2562-2563

รศ.พญ.วิไล   คุปต์นิรัติศัยกุล
นายกสมาคม

รศ.พญ.กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
ผู้รั้งตำแหน่งนายกสมาคม

พ.ต.อ.ปิยวิทย์  สรไชยเมธา
กรรมการและเหรัญญิก

พญ.อุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล
กรรมการและประธานวิชากร

พญ.อัจฉรา วังชุมทอง
กรรมการและนายทะเบียน

พญ.พรรณวดี  สารวนางกูร
กรรมการและประชาสัมพันธ์

พญ.ปิยนุช  เสมอวงษ์
กรรมการ

นพ.หาญชัย  พินัยกุล
กรรมการ

พญ.อภิญญา   เอี่ยมตระการ
กรรมการ

พญ.ปานจิต  วรรณภิระ
กรรมการ

พญ.ศุภลักษณ์  ละอองเพชร
กรรมการ

นพ.สุชาติ ตันตินิรามัย
กรรมการ

พญ.สุมาลี วรรณปิยะรัตน์
กรรมการ

ผศ.(พิเศษ)พญ.รัชวรรณ สุขเสถียร
กรรมการ

นพ.สุรชัย   ลีวะพงษ์เพียร
กรรมการ

พญ.นฎา จันทไทย
กรรมการ

นพ.ศุภศิลป์   จำปานาค
กรรมการ

พญ.ธัญลักษณ์  ขวัญสนิท
กรรมการ

พญ.เดือนฉาย  โพธิ์งาม
กรรมการ

พญ.ภูริชา  ชัยวิรัช
กรรมการ

พญ.สุทัชชา ฉัตรไชยาฤกษ์
กรรมการ

พญ.สุดใจ บุญยกิจโนทัย
กรรมการ

นพ.พิชิต แร่ถ่าย
กรรมการ

8170521366415

พญ.บุษกร  โลหารชุน
กรรมการและเลขาธิการ

พญ.วันรัฐ  ตั้งกิจวานิชย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

พญ.สมสุดา  ยาอินทร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ