คณะกรรมการบริหารสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟู แห่งประเทศไทย

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
วาระปี 2560-2561

พญ.อุไรรัตน์  ศิริวัฒน์เวชกุล
นายกสมาคม

รศ.พญ.วิไล   คุปต์นิรัติศัยกุล
ผู้รั้งตำแหน่งนายกสมาคม

ผศ.นพ.วสุวัฒน์  กิติสมประยูรกุล
ประธานวิชาการ

พญ.ปานจิต  วรรณภิระ
เลขาธิการ

นพ.ปิยวิทย์  สรไชยเมธา
เหรัญญิก

นพ.วัชระ  ไชยแก้ว
นายทะเบียน

พญ.ดวงจิตร  สมิทธิ์นราเศรษฐ์
ประชาสัมพันธ์

พญ.อุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล
กรรมการ

พญ.ดลฤดี  ศรีศุภผล
กรรมการ

8170521366415

พญ.บุษกร  โลหารชุน
กรรมการ

พญ.สมสุดา  ยาอินทร์
กรรมการ

พญ.สุดใจ บุญยกิจโนทัย
กรรมการ

พญ.ปิยนุช  เสมอวงษ์
กรรมการ

พญ.อภิญญา   เอี่ยมตระการ
กรรมการ

พญ.วันรัฐ  ตั้งกิจวานิชย์
กรรมการ

พญ.พรรณวดี  สารวนางกูร
กรรมการ

พญ.เดือนฉาย  โพธิ์งาม
กรรมการ

พญ.ศุภลักษณ์  ละอองเพชร
กรรมการ

นพ.หาญชัย  พินัยกุล
กรรมการ

พญ.ภูริชา  ชัยวิรัช
อนุกรรมการฯ

พญ.สุทัชชา ฉัตรไชยาฤกษ์
อนุกรรมการฯ

นพ.สุรชัย   ลีวะพงษ์เพียร
อนุกรรมการฯ

นพ.ศุภศิลป์   จำปานาค
อนุกรรมการฯ

นพ.สุชาติ  ตันตินิรามัย
อนุกรรมการฯ

พญ.นฎา จันทไทย
อนุกรรมการฯ

นพ.พิชิต แร่ถ่าย
อนุกรรมการฯ

พญ.นวลพิศ  อินทรเทพ
อนุกรรมการฯ

พญ.ธัญลักษณ์  ขวัญสนิท
อนุกรรมการฯ