การประชุมวิชาการประจำปี 2560

การประชุมวิชาการประจำปี 2560 ในวันที่ 7-10 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่   

รายละเอียดตามเอกสารแนบแนบ