ชมรมต่างๆ

ระเบียบข้อบังคับการตั้งชมรม
1. แต่ละชมรมต้องมีจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 20 คน
2. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. มีการจัดกิจกรรมวิชาการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. การบริหารการเงินให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟู
5. ราชวิทยาลัยฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของชมรม

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสารการก่อตั้งชมรม