ที่ปรึกษากรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

รายชื่อที่ปรึกษาราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
วาระปี พ.ศ. 2562 – 2563

9236452441277

ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.อรฉัตร โตษยานนท์
ที่ปรึกษา

9236452605918

พญ.สมปอง ตงพิพัฒน์
ที่ปรึกษา

พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ
 ที่ปรึกษา

พล.ท.ผศ.นพ.ไกรวัชร ธีรเนตร
ที่ปรึกษา

นพ.อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์
ที่ปรึกษา

รศ.พญ.วารี  จิรอดิศัย
ที่ปรึกษา

พล.ต.ต.หญิงกัตติกา ภูมิพิทักษ์กุล
ที่ปรึกษา

พญ.อุไรรัตน์ ศิริวัฒน์เวชกุล
ที่ปรึกษา