ที่ปรึกษาสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟู แห่งประเทศไทย

รายชื่อที่ปรึกษาสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
วาระปี 2560-2561

พญ.สุขจันทร์  พงษ์ประไพ
ที่ปรึกษา

พญ.ดารณี  สุวพันธ์
ที่ปรึกษา

นพ.สุธน   อิ่มประสิทธิชัย
ที่ปรึกษา

พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์
ที่ปรึกษา

รศ.พญ.วารี จิรอดิศัย
ที่ปรึกษา

ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ
ที่ปรึกษา