ที่ปรึกษาสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟู แห่งประเทศไทย

รายชื่อที่ปรึกษาสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
วาระปี 2564-2565

นพ.สุธน อิ่มประสิทธิชัย
ที่ปรึกษา

นพ.อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์
ที่ปรึกษา

รศ.พญ.วารี จิรอดิศัย
ที่ปรึกษา

พญ.อุไรรัตน์ ศิริวัฒน์เวชกุล
ที่ปรึกษา

ผศ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาสำราญ
ที่ปรึกษา

รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟู แห่งประเทศไทย

รายชื่อที่ปรึกษาสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
วาระปี 2558-2559
nopic
พญ. ดารณี สุวพันธ์
ที่ปรึกษา
nopic
นพ. สุธน อิ่มประสิทธิชัย
ที่ปรึกษา
nopic
นพ. ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์
ที่ปรึกษา
nopic
พญ. วัชรา ริ้วไพบูลย์
ที่ปรึกษา
nopic
พล.ร.ต.หญิง พวงพลอย ขจิตสุวรรณ
ที่ปรึกษา
nopic
นพ. ธวัชชัย ใจคำวัง
ที่ปรึกษา
nopic
ดร.พญ. ศิรินาถ ตงศิริ
ที่ปรึกษา