ที่ปรึกษาสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟู แห่งประเทศไทย

รายชื่อที่ปรึกษาสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
วาระปี 2562-2563

รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ
ที่ปรึกษา

พญ.สุขจันทร์  พงษ์ประไพ
ที่ปรึกษา

พญ.ดารณี  สุวพันธ์
ที่ปรึกษา

รศ.พญ.วารี จิรอดิศัย
ที่ปรึกษา

พญ.อุไรรัตน์ ศิริวัฒน์เวชกุล
ที่ปรึกษา

นพ.สุธน   อิ่มประสิทธิชัย
ที่ปรึกษา