ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย วาระปี 2562-2563

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย 
และราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย วาระปี 2562-2563
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

  1. จดหมายประกาศรับสมัครเลือกตั้ง 
  2. ใบสมัครรับเลือกตั้ง
  3. กำหนดและขั้นตอนการเลือกตั้ง 61