ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2561

ประกาศ

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

เรื่อง  การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2561 (รอบพิเศษ)

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย จะดำเนินการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ปีการฝึกอบรม 2561 จำนวน 2 ตำแหน่ง
กำหนดการคัดเลือกภายในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม  2561  เวลา 13.00 – 16.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทร. 02 – 4198627