ประชุมวิชาการกลางปี 2561

ประชุมวิชาการกลางปี 2561 

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 

1. ใบลงทะเบียน

2. กำหนดการประชุม 3 ส.ค. 61

3. กำหนดการประชุม 4 ส.ค. 61

4. หนังสือขออนุมัติต้นสังกัด

แบบฟอร์มจองห้องพัก