ประชุมวิชาการ 9th MS Forum

ชมรม MS แห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมวิชาการ  9th MS Forum  วันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ ชั้น 2 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ