ประสิทธิผลของ Capsaicin Abhai plast เปรียบเทียบกับ Methylsalicylate Plaster บรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง (Effectiveness of Capsaicin Abhai Plast compared with Methylsalisylate plaster in chronic low back pain)

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ พญ.รัชฎา สหะวรกุลศักดิ์ จาก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นจากการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2556 ในหัวข้อเรื่อง ”ประสิทธิผลของ Capsaicin Abhai plast เปรียบเทียบกับ Methylsalicylate Plaster บรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง (Effectiveness of Capsaicin Abhai Plast compared with Methylsalisylate plaster in chronic low back pain)”