รายชื่อคณะกรรมการราชวิทยาลัย

รายนามคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

วาระปี พ.ศ. 2560 – 2561

พญ.อุไรรัตน์  ศิริวัฒน์เวชกุล
ประธานราชวิทยาลัย

รศ.พญ.วิไล  คุปต์นิรัติศัยกุล
ผู้รั้งตำแหน่งประธาน

ผศ.นพ.วสุวัฒน์  กิติสมประยูรกุล
รองประธานฯฝ่ายวิชาการ

รศ.พญ.ปิยะภัทร  เดชพระธรรม
เลขาธิการ

พ.ต.อ.ปิยวิทย์  สรไชยเมธา
เหรัญญิก

รศ.พญ.อภิชนา  โฆวินทะ
บรรณาธิการวารสารและที่ปรึกษา

พันเอก ผศ.สุมาลี  ซื่อธนาพรกุล
ประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ

ผศ.นพ.ภาริส  วงศ์แพทย์
กรรมการและผู้ช่วยประธานฯ ด้านบริหาร

ผศ.พ.อ.นพ.วิภู กำเหนิดดี
กรรมการและผู้ช่วยประธานฯ ด้านวิชาการ

นพ.สุทัศน์  ภัทรวรธรรม
กรรมการ

พญ.สุชีลา  จิตสาโรจิตโต
กรรมการ

นพ.คมวุฒิ คนฉลาด
กรรมการ

พญ.วิภาวี  ฉินเจนประดิษฐ์
กรรมการ

พญ.แหวนทับทิม  ธนโกเศศ
กรรมการ

ผศ.นพ.วรพล  อร่ามรัศมีกุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ
กรรมการโดยตำแหน่ง

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการโดยตำแหน่ง

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
กรรมการโดยตำแหน่ง

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรรมการโดยตำแหน่ง

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
กรรมการโดยตำแหน่ง

หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู  คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
กรรมการโดยตำแหน่ง

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
กรรมการโดยตำแหน่ง

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
กรรมการโดยตำแหน่ง