คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

รายนามคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

วาระปี พ.ศ. 2562 – 2563

รศ.พญ.วิไล  คุปต์นิรัติศัยกุล
ประธานราชวิทยาลัยฯ

รศ.พญ.กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
ผู้รั้งตำแหน่งประธาน

9236431128744

พญ.อุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล
กรรมการและประธานฝ่ายวิชาการ

พ.ต.อ.นพ.ปิยวิทย์  สรไชยเมธา
กรรมการและเหรัญญิก

รศ.พญ.อภิชนา  โฆวินทะ
กรรมการและบรรณาธิการวารสาร

ผศ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาสำราญ
กรรมการและประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ

ผศ.นพ.ภาริส  วงศ์แพทย์
กรรมการและผู้ช่วยประธานฯ ฝ่ายบริหาร

รศ.พญ.ปิยะภัทร  เดชพระธรรม
กรรมการและผู้ช่วยประธานฯฝ่ายต่างประเทศ

ผศ.นพ.วสุวัฒน์  กิติสมประยูรกุล
กรรมการและผู้ช่วยประธานฯฝ่ายวิชาการ

พญ.วิภาวี  ฉินเจนประดิษฐ์
กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์

พญ.สุชีลา  จิตสาโรจิตโต
กรรมการ

นพ.สุทัศน์  ภัทรวรธรรม
กรรมการ

นพ.คมวุฒิ คนฉลาด
กรรมการ

นพ.ธีรวีร์ วีรวรรณ
กรรมการ

ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ
กรรมการโดยตำแหน่ง

9236398137911

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการโดยตำแหน่ง

9236422282446

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
กรรมการโดยตำแหน่ง

รามา

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรรมการโดยตำแหน่ง

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
กรรมการโดยตำแหน่ง

หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู  คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
กรรมการโดยตำแหน่ง

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
กรรมการโดยตำแหน่ง

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
กรรมการโดยตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
กรรมการโดยตำแหน่ง

ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล
กรรมการและเลขาธิการ

พญ.ชมภูนุช รัตนสุธีรานนท์
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ