รายชื่อที่ปรึกษาราชวิทยาลัย

รายชื่อที่ปรึกษาราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
วาระปี พ.ศ. 2560 – 2561

พลโทหญิงวิไล  ชินสกุล
ที่ปรึกษา

นพ.อรรถฤทธิ์   ศฤงคไพบูลย์
ที่ปรึกษา

พล.ท.ผศ.นพ.ไกรวัชร  ธีรเนตร
 ที่ปรึกษา

รศ.พญ.กมลทิพย์  หาญผดุงกิจ
ที่ปรึกษา

รศ.พญ.วารี  จิรอดิศัย
ที่ปรึกษา

พล.ต.ต.หญิงกัตติกา ภูมิพิทักษ์กุล
ที่ปรึกษา