รายชื่อหัวข้องานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน

รายชื่อหัวข้อโครงร่างวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ปีพ.ศ. 2563

 

1 พญ.กิตติมา ดวงเดือน
ม.ขอนแก่น
การศึกษาเปรียบเทียบการทำงานของกลุ่มกล้ามเนื้อ suprahyoid ระหว่าง
Chin Tuck Against Resistance และ modified Chin to Chest
2 พญ.ชื่นกมล ไชยเสนา
ม.ขอนแก่น
ความชุกของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่มีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์
3 พญ.นิภา กริดรัมย์
ม.ขอนแก่น
ภาพอัลตราซาวนด์ไหล่ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
4 พญ.วิภัสรา สวัสดี
รพ.มหาราชนครราชสีมา
Vocational reintegration of people with lower limb amputation in Nakhon Ratchasima
5 นพ.ณัฐวุฒิ กิตตินานนท์
รพ.มหาราชนครราชสีมา
ผลของการให้วิตามินดีเสริมในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังเฉียบพลัน
6 นพ.วิษุวัต ชาติบัญชาชัย
ม.ขอนแก่น
ผลของการใช้ถุงน่องรัดขาที่มีความยาวถึงใต้ต่อระดับเข่าและความยาวถึงเหนือต่อระดับเข่าเพื่อเพิ่มความสามารถในการทรงตัวขณะคงที่และเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุ
7 พญ.จารุวรรณ นิ่มพันธุ์
ม.ขอนแก่น
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
8 พญ.กัญญ์ณณัฎฐ์ เหล่าสุวรรณ
ม.ขอนแก่น
ความถูกต้องของชุดคำถาม SARC-F และตารางคะแนนของอิชิในการตรวจคัดกรองภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
9 นพ.รติ แก้วสนธิ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ผลต่อการฝึกเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจออกต่อความแรงของการไอในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกึ่งเฉียบพลัน การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ปกปิดสองทาง
10 นพ.สรวิศ สุวรรณลักษณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Effectiveness of MusicGlove training in subacute stroke patient: A randomized controlled trial
11 นพ.อิสร์ อักษรานุเคราะห์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Continuous versus Pulsed Piroxicam phonophoresis(PhP) in symptomatic knee osteoarthritis: A Randomized, double-blinded controlled trial
12 พญ.จาคะ อนุจารี
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ผลของการฝึกเดินและการทรงตัวของผู้ป่วยเด็กสมองพิการชนิดเกร็งด้วยเกมที่ใช้เครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว: การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
13 พญ.จิราภรณ์ ตั้งกฤษณขจร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การศึกษาความตระหนักถึงภาวะเท้าแบนและทัศนคติในการดูแลเท้าของประชากรไทย
14 พญ.ธัญญา จิตต์แก้ว
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Effect of home-based isometric handgrip exercise with commercially available device on blood pressure in hypertensive older adults : a randomized controlled trial
15 พญ.ศิริพร ชวาลตันพิพัทธ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การศึกษาระยะเวลาเป็นแผลเท้าเบาหวานต่อการเกิดโรคกระดูกติดเชื้อ ณ คลินิกเท้าเบาหวาน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
16 พญ.สุดา พิพัฒน์บรรณกิจ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เปรียบเทียบประสิทธิผลในการลดปวดด้วยการฉีดสารละลายน้าตาลเดกซ์โทรสรอบเส้นประสาทรักแร้ ระหว่างส่วนต้นและส่วนปลายในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหัวไหล่ร่วมกับต้นแขน
17 พญ.อมลภา ศฤงคไพบูลย์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การฝึกผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะรองเฉียบพลันโดยมีระยะเวลาการฝึกไม่เท่ากันด้วยหุ่นยนต์ฝึกรยางค์บนแบบโครงนอก การศึกษาแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม
18 พญ.รัชพร ประภวานนท์
รพ.ศิริราช
The Study of Falling in Geriatric Clinic among the Elderly at Risk
19 พญ.รินรดา บุษบาธร
รพ.ศิริราช
ผลของการฝึกเดินด้วยอุปกรณ์พยุงลาตัวชนิดเดินบนพื้น ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด สมองหลังระยะเฉียบพลันและระยะกึ่งเฉียบพลัน: การศึกษาแบบสุ่ม
20 พญ.เจณญา จุฑาแก้ว
รพ.ศิริราช
Effects of Dharma Creative Art Therapy on Psychological Consequences and Quality of Life in Thai Cancer Patients
21 พญ.ปีย์วรา อมตเวทย์
รพ.ศิริราช
Efficacy of Non-interventional pulsed radiofrequency for carpal tunnel syndrome : A randomized controlled trial
22 นพ.ณภัทร วังศิริไพศาล
รพ.ศิริราช
ศึกษาเปรียบเทียบการใช้อาหารฝึกที่มีการควบคมุความคงที่ของความหนืดกับอาหาร ปรุงวิธีเดิมโดยผู้ดูแลในการฝึกเด็กที่มีปัญหาการดูดกลืน
23 พญ.อริศา ทวีกิติกุล
รพ.ศิริราช
Validity and reliability of the Thai version of Freezing of gait questionnaire in patient with Parkinson’s disease
24 นพ.จุมพน พวงเดช
รพ.ศิริราช
ผลของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อวินัยการออกกาลังกายกล้ามเนื้อช่วยกลืนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
25 นพ.จารุวัฒน์ บำรุงกิตติกุล
รพ.ศิริราช
Comparison of mechanical insufflation-exsufflation and chest physical therapy on secretion clearance in intubated patients with respiratory conditions
26 นพ.จิรวัฒน์ ลิ้มทรัพย์เจริญ
รพ.ศิริราช
ประสิทธิผลของการรักษานิ้วหัวแม่เท้าเกด้วยอุปกรณ์ดามนิ้วหัวแม่เท้าเกชนิดปรับได้
27 ร.ท.หญิงอรศิษฏ์ ศุกรียพงศ์
รพ.พระมงกุฎเกล้า
การศึกษาความสัมพันธ์ของการพบสารคัดหลั่งคงค้างที่ผนังของคอหอยด้านข้าง กับการเกิดการสำลักในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ โดยการตรวจประเมินภาวะกลืนลำบากด้วยการส่องกล้อง
28 ร.อ.คณินธัช เสนจันทร์ฒิไชย
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ประสิทธิภาพของการกระตุ้นข้อมือด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารอบนอกเพื่อการรักษา กลุ่มอาการกดทับเส้นประสาทอุโมงค์ข้อมือ
29 นพ.ชัยสิทธิ ดรุณสนธยา
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ประสิทธิผลเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแม่เหล็กรอบนอกในกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังผืดระยะกึ่งเฉียบพลัน: การศึกษาแบบสุ่ม ปกปิดสองทาง
30 พญ.ณัฐชยา แก้วมะ
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ประสิทธิภาพของการกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารอบนอกเพื่อการรักษา กลุ่มอาการปวดเส้นประสาทส่วนปลายเหตุจากเบาหวานบริเวณเท้า
31 พญ.นิกษา ทนงศักดิ์มนตรี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
การศึกษาค่าความเร็วในการนำกระแสประสาทของเส้นประสาทมีเดียนขณะผ่านอุโมงค์ ข้อมือ ในผู้ป่วยที่มีการ กดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ
32 ร.ท.กิตติศักดิ์ ว่องไว
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำลายในคอและการเกิดการสำลักโดยใช้การส่อง กล้องประเมินการกลืนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะกลืนลำบาก
33 พญ.จิตเกษม คามเกตุ
รพ.รามาธิบดี
การศึกษาความถี่การรักษาที่มีประสิทธิภาพของการกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้ารอบนอกเพื่อการลดปวดในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง
34 พญ.ณิชพร ผดุงชัยทวี
รพ.รามาธิบดี
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของคลื่นกระแทกแบบเฉพาะที่กับการฝึกยืดกล้ามเนื้อแบบปกติที่บ้านนการเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ hamstring ในกลุ่มคนปกติ
35 พญ.สกุลรัตน์ สาริกิจ
รพ.รามาธิบดี
การศึกษาประสิทธิภาพระหว่างการติดเทปบำบัดและการใส่อุปกรณ์พยุงนิ้วหัวแม่มือในการรักษาผู้ป่วยโรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบในระยะกึ่งเฉียบพลัน
36 พญ.ปรีย์ชนัน โตวณะบุตร
รพ.รามาธิบดี
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้ารอบนอกกับคลื่นกระแทกชนิดเรเดียในการลดอาหารปวดในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
37 พญ.พลอยสิรินทร์ ราษฎร์อาศัย
รพ.รามาธิบดี
การศึกษาประสิทธิผลของเครื่องกระตุ้นซ้ำด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารอบนอกในการเพิ่มประสิทธิภาพการกลืนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกึ่งเฉียบพลัน
38 พญ.ธนันยา บุณยประคอง
กรมการแพทย์
Comparative effectiveness of high-intensity laser therapy and extracorporeal shock wave therapy in chronic plantar fasciitis : a randomized single-blinded clinical trial
39 นพ. พสธร ศาลิคุปต
ม.เชียงใหม่
งานวิจัยเปรียบเทียบระหว่างอุปกรณ์พยุงอุ้งเท้าที่ขึ้นรูปจากแผ่นดินเหนียวกับอุปกรณ์พยุงอุ้งเท้าที่ขึ้นรูปจากการพันปูนปลาสเตอร์ต่อแรงกดใต้เท้าในผู้ป่วยเท้าแบน
40 พญ. พุทธรักษา รัชชกูล
ม.เชียงใหม่
การทดสอบความถูกต้องภายนอกของเกณฑ์ทำนายทางคลินิกด้านผลลัพธ์เรื่องการเดินในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังชาวไทย
41 นพ. ภัทรวิชญ์ พรหมรักษ์
ม.เชียงใหม่
การศีกษาระยะห่างระหว่างผิวหนังถึงกล้ามเนื้อรอมบอยด์ใหญ่โดยการอัตตราซาวด์สำหรับการฉีดยารักษาจุดกดเจ็บ ในประชากรไทย
42 พญ. ชนนันท์ ชัยดรุณ
ม.เชียงใหม่
ค่าความแตกต่างที่น้อยที่สุดที่มีนัยสำคัญทางคลินิก และค่าชี้วัดการเปลี่ยนแปลงที่น้อยที่สุดของ Spinal Cord Ability Ruler (SCAR)
43 พญ. นภเกตน์ พรมมา
ม.เชียงใหม่
การศึกษาการนํากระแสประสาทรับความรู้สึกของเส้นประสาทซุปเปอร์ฟิเชียล โดยวิธี orthodromic ในกลุ่มประชากรปกติโดยใช้อัลตราซาวน์
44 พญ.ศุภสุตา มั่นสัมฤทธิ์ การลดภาวะขาเกร็งด้วยการใช้คลื่นกระแทกที่จา นวน 750 นัดเทียบกับ 1,500 นัดในผู้ป่วยเด็กสมองพิการ : 7 การวิจัยแบบสมุ่ และมีกลุ่มควบคุม ปกปิดสองทาง
45 นพ.ชินภัทร ไพรวัฒนานุพพันธ์ การเปรียบเทียบผลการรักษาระยะสั้นระหว่างคลื่นกระแทกด้วยพลังงานต่าและปานกลาง ในการรักษากลุ่มโรคการกดทับเส้นประสาทมีเดียนบริเวณข้อมือ: การศึกษาแบบสุ่มปิดบังสองทาง

รายชื่อหัวข้อโครงร่างวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ปีพ.ศ. 2562

1 พญ.ภัทราพร แกล้วกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ประสิทธิภาพของโปรแกรมฟื้นฟูหัวใจผ่านแอปพลิเคชันในผู้ป่วยโรคหลอด เลือดหัวใจ
(Effectiveness of mobile application-based cardiac rehabilitation program in coronary artery disease patient)
2 ร.ท.ณัชชา เหมปฐวี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
การศึกษาการเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว ในหลักสูตร การฝึกทหารเกณฑ์ใหม่ กองทัพบกไทย
(Effects of a 10-week basic military training program on core muscle endurace in Thai army recruits)
3 ร.ท.ธนัสม์ โชคสุวรรณกิจ
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ประสิทธิภาพของการกระตุ้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารอบนอกในการรักษาภาวะ กล้ามเนื้อหดเกร็งในกลุ่มกล้ามเนื้อสะโพก
(Efficacy of peripheral magnetic stimulation in myofascial pain in gluteal muscles)
4 พญ.ฐิติรัตน์ รักษ์วิทย์
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ต้นทุนประสิทธิผลของการใช้คลื่นกระแทกชนิดโฟกัสในการรักษาโรครองช้ำอักเสบ: การศึกษาเชิงทดลองแบบควบคุมปกปิดผู้ประเมิน
(Cost-effectiveness of Focused Shock Wave Therapy for treating plantar fasciitis: A single-blind randomized controlled trial)
5 พญ.สุธิดา สมนาม
รพ.พระมงกุฎเกล้า
การศึกษาค่าสัดส่วนของเส้นประสาทมีเดียนและอัลนาจากการอัลตราซาวด์ในผู้ป่วยที่มีภาวะกดทับเส้นประสาทมีเดียนบริเวณข้อมือ
(Sonographic measurement of median to ulnar nerve cross-sectional area ratio in carpal tunnel syndrome)
6 ร.ท.สัมมา เลิศธีรกุล
รพ.พระมงกุฎเกล้า
การใช้ฝังเข็มกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวดจากการฉีกขาดของเส้นเอ็น หัวไหล่: การทดลองวิจัยนำร่อง
(Percutaneous Electrical Nerve Stimulation for Supraspinatus tendon tear: A Pilot Randomized controlled Trial)
8 นพ.ธนัช จงเกรียงไกร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ประสิทธิภาพของเลเซอร์กำลังสูงในผู้ป่วยโรคปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ
9 พญ.บุศรา เหล่าพัทรเกษม
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Cortical activation during upper limb exoskeleton robotic training and conventional training in subacute stroke patients
10 พญ.ลักขณา ชีวสิทธิรุ่งเรือง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ประสิทธิผลการรักษาโดยวิธีวอยตาต่อการทำงานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในเด็กสมองพิการ
11 พญ.ศุภาพิชญ์ นิมิตรพรชัย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Correlation between the second lumbrical Inching electrodiagnostic method and ultrasonographic finding in the localization of median nerve entrapment site in mild to moderate carpal tunnel syndrome (CTS)
12 นพ.วทัญญู ตั้งศิริอำนวย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การเปรียบเทียบผลของการทำ air stacking ร่วมกับ abdominal compression กับการทำ abdominal compression เพียงอย่างเดียวต่อ peak cough flow ในผู้ป่วยที่มีรอยโรคที่ไขสันหลังที่มีความบกพร่องของการไอ
13 พญ.พรพรรณ อังยุรีกุล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ประสิทธิผลของการรักษาอาการปวดจากภาวะ Complex Regional Pain Syndrome ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยเลเซอร์ ชนิด Multiwave Locked System
14 พญ. มณฑลี ศิริเมธารักษ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
การศึกษาประสิทธิผลการฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานของรยางค์บนด้วยเครื่องกระตุ้นเส้นประสาท ด้วยไฟฟ้าร่วมกับการรักษาฟื้นฟูแบบนุรักษ์ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกึ่งเฉียบพลัน
15 นพ.ธีรุตม์ พรทวีทรัพย์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยฮีโมฟีเลียในโรงพยาบาลรามาธิบดีที่ได้รับแฟคเตอร์ในขนาดต่ำมาก
16 พญ.อภิสรา กี่สุขพันธ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้ารอบนอกเพื่อลดอาการปวดในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
17 พญ.พีรดา เอื้อเชิดกุล
โรงพยาบาลรามาธิบดี
การศึกษาประสิทธิภาพของเลเซอร์ความเข้มสูงในกลุ่มอาการปวดบริเวณลูกสะบ้าใต้เข่า
18 นพ.ขวัญ ศรีศิลป
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ชุดอุปกรณ์ช่วยลดการติดขัดของการก้าวเดิน โดยอาศัยหลักการของสิ่งกระตุ้นทางสายตา ต่อความเร็วในการเดิน ของผู้ป่วยกลุ่มอาการและโรคพาร์กินสันที่มีการเดินติดขัด
19 พญ.พรชนก เศรษฐ์พิทยากุล
ม.ขอนแก่น
ความสัมพันธ์ของแรงดันลิ้น และ แรงกัด กับ ภาวะกลืนลาบากในผู้สูงอายุไทย
20 พญ.วตากานต์ สุราษฎร์
ม.ขอนแก่น
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผิดปกติที่ไหล่จากภาพอัลตร้าซาวด์ในผู้ป่วยโรคหนังแข็ง
21 พญ.พนิดา พูลพิพัฒน์
รพ.มหาราชนครราชสีมา
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผิดปกติที่ไหล่จากภาพอัลตร้าซาวด์ในผู้ป่วยโรคหนังแข็งอิสระ
22 พญ.ปวีณรัตน์ จรัสสุริยงค์
รพ.มหาราชนครราชสีมา
ผลของการรักษาภาวะเสียการสื่อความในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยใช้การกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกศีรษะ
23 นพ.พลวัฒน์ อ่วมพันธ์เจริญ
ม.ขอนแก่น
ประสิทธิภาพของการใช้เลเซอร์กาลังสูงในการรักษาโรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ
24 พญ.นวรัตน์ จินตกุล
ม.ขอนแก่น
การใช้ Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) เพื่อฟื้นฟูการทางานของมือ ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
25 พญ.อาภัสสร เรืองสุภาภิชาติ
ม.ขอนแก่น
การประเมินความเที่ยงของความแปรผันอัตราการเต้นของหัวใจ ในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง
26 พญ.อรชพร ปาณธูป
ม.ขอนแก่น
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้เครื่องกระตุ้นด้วยแม่เหล็กส่วนปลายกับการรักษาแบบประคับประคองในโรคเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับบริเวณข้อมือ: การศึกษาแบบสุ่ม
27 นพ.หัสนัยน์ บรรทัดธรรม
ม.เชียงใหม่
อิทธิพลของการกระตุ้นสมองแบบไม่ผ่าตัดโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกศีรษะ ต่อการฟื้นสภาพการทำงานของรยางค์บนและล่าง ในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองแบบเรื้อรัง
28 พญ.ชุติมณฑน์ สุนทรธรรม
ม.เชียงใหม่
ความตรงของแบบประเมินความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวันอย่างอิสระโดยการประเมินตนเองฉบับภาษาไทย (Thai version SCIM-SR)
29 พญ.กัญญาณัฐ มหิทธิหาญ
ม.เชียงใหม่
ความชุกของการเกิดโรคกระดูกพรุนและพยากรณ์กระดูกหักในผู้พิการบาดเจ็บไขสันหลังในประเทศไทย
30 พญ.เมษา เสริมสุข
ม.เชียงใหม่
อุบัติการณ์ภาวะทางเดินปัสสาวะส่วนบนเสื่อมสภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังไทย
31 พญ.ศศิวิมล ส่องสี
ม.เชียงใหม่
ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือดัชนีความปวดไหล่ของผู้ใช้วีลแชร์
32 พญ.รวิษฎา อภิภูธนายุต
ม.สงขลานครินทร์
การศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสูงสุดของแรงกดใต้ฝ่ าเท้าบริเวณกลางเท้า ของรองเท้าเบาหวาน ดัดแปลงชนิด double rocker และ re-last โดยศึกษาในผู้ป่ วยเบาหวานที่เท้าผิดรูปชนิด Charcot
33 พญ.อาภาภรณ์ แซ่ซิม
ม.สงขลานครินทร์
การศึกษาประสิทธิภาพในการลดปวดเปรียบเทียบการฝังเข็มโดยวิธีการคาและไม่คาเข็ม ณ กล้ามเนื้อทราพีเซียสส่วนบนในผู้ปวยที่มีกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด
34 พญ.กนกวรรณ แซ่ห่าน
รพ.ศิริราช
The effectiveness of inspiratory muscle training using the inspiratory muscle trainer on respiratory muscle strength in patients with Duchenne Muscular dystrophy
35 นพ.จักรพงษ์ ไพบูลย์สวัสดิ์
รพ.ศิริราช
A Study of Walking Exercise with Two Types of Arm Swing Comparison
36 พญ.ชลิดา ผู้บังเกิดผล
รพ.ศิริราช
Walking meditation enhance balance ability compared to conventional balance training in elderly with history of fall
37 พญ.ศิริพร จินตสถาพร
รพ.ศิริราช
Ultrasound-guided motor branch block to improve safety of phenol injection for the treatment of ankle spasticity comparing to the conventional injection technique: a randomized controlled trial
38 พญ.กัลยกร บุษปวนิช
รพ.ศิริราช
Effects of High intensity laser therapy on Hemiplegic shoulder pain
39 พญ.สวรส แสงชโยสวัสดิ์
รพ.ศิริราช
The effect of extra body weight application on movement disorder
40 พญ.ฐิติกานต์ ชิตชูตระกูล
รพ.ศิริราช
relationship between foot deformity and diabetic foot ulcer in diabetes patients
41 พญ.นิภารัตน์ ไตรโลกา
รพ.ศิริราช
A Survey of Thai physiatrist on essential clinical issue defined by importance and frequency in rehabilitation medicine practice
42 พญ.ภัทริกา ฤทธิรงค์
รพ.ศิริราช
Requirement for sexual activity education in heart disease patient at cardiac rehabilitation clinic siriraj hospital
43 นพ.กฤษณะ เกียรติโชควิวัฒน์
รพ.ศิริราช
Accuracy of Siriraj swallowing screening