รายชื่อหัวข้องานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน

1 พญ.ภัทราพร แกล้วกล้า
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ประสิทธิภาพของโปรแกรมฟื้นฟูหัวใจผ่านแอปพลิเคชันในผู้ป่วยโรคหลอด เลือดหัวใจ
(Effectiveness of mobile application-based cardiac rehabilitation program in coronary artery disease patient)
2 ร.ท.ณัชชา เหมปฐวี
รพ.พระมงกุฎเกล้า
การศึกษาการเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว ในหลักสูตร การฝึกทหารเกณฑ์ใหม่ กองทัพบกไทย
(Effects of a 10-week basic military training program on core muscle endurace in Thai army recruits)
3 ร.ท.ธนัสม์ โชคสุวรรณกิจ
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ประสิทธิภาพของการกระตุ้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารอบนอกในการรักษาภาวะ กล้ามเนื้อหดเกร็งในกลุ่มกล้ามเนื้อสะโพก
(Efficacy of peripheral magnetic stimulation in myofascial pain in gluteal muscles)
4 พญ.ฐิติรัตน์ รักษ์วิทย์
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ต้นทุนประสิทธิผลของการใช้คลื่นกระแทกชนิดโฟกัสในการรักษาโรครองช้ำอักเสบ: การศึกษาเชิงทดลองแบบควบคุมปกปิดผู้ประเมิน
(Cost-effectiveness of Focused Shock Wave Therapy for treating plantar fasciitis: A single-blind randomized controlled trial)
5 พญ.สุธิดา สมนาม
รพ.พระมงกุฎเกล้า
การศึกษาค่าสัดส่วนของเส้นประสาทมีเดียนและอัลนาจากการอัลตราซาวด์ในผู้ป่วยที่มีภาวะกดทับเส้นประสาทมีเดียนบริเวณข้อมือ
(Sonographic measurement of median to ulnar nerve cross-sectional area ratio in carpal tunnel syndrome)
6 ร.ท.สัมมา เลิศธีรกุล
รพ.พระมงกุฎเกล้า
การใช้ฝังเข็มกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวดจากการฉีกขาดของเส้นเอ็น หัวไหล่: การทดลองวิจัยนำร่อง
(Percutaneous Electrical Nerve Stimulation for Supraspinatus tendon tear: A Pilot Randomized controlled Trial)
8 นพ.ธนัช จงเกรียงไกร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ประสิทธิภาพของเลเซอร์กำลังสูงในผู้ป่วยโรคปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ
9 พญ.บุศรา เหล่าพัทรเกษม
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Cortical activation during upper limb exoskeleton robotic training and conventional training in subacute stroke patients
10 พญ.ลักขณา ชีวสิทธิรุ่งเรือง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ประสิทธิผลการรักษาโดยวิธีวอยตาต่อการทำงานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในเด็กสมองพิการ
11 พญ.ศุภาพิชญ์ นิมิตรพรชัย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Correlation between the second lumbrical Inching electrodiagnostic method and ultrasonographic finding in the localization of median nerve entrapment site in mild to moderate carpal tunnel syndrome (CTS)
12 นพ.วทัญญู ตั้งศิริอำนวย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การเปรียบเทียบผลของการทำ air stacking ร่วมกับ abdominal compression กับการทำ abdominal compression เพียงอย่างเดียวต่อ peak cough flow ในผู้ป่วยที่มีรอยโรคที่ไขสันหลังที่มีความบกพร่องของการไอ
13 พญ.พรพรรณ อังยุรีกุล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ประสิทธิผลของการรักษาอาการปวดจากภาวะ Complex Regional Pain Syndrome ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยเลเซอร์ ชนิด Multiwave Locked System
14 พญ. มณฑลี ศิริเมธารักษ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
การศึกษาประสิทธิผลการฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานของรยางค์บนด้วยเครื่องกระตุ้นเส้นประสาท ด้วยไฟฟ้าร่วมกับการรักษาฟื้นฟูแบบนุรักษ์ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกึ่งเฉียบพลัน
15 นพ.ธีรุตม์ พรทวีทรัพย์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยฮีโมฟีเลียในโรงพยาบาลรามาธิบดีที่ได้รับแฟคเตอร์ในขนาดต่ำมาก
16 พญ.อภิสรา กี่สุขพันธ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้ารอบนอกเพื่อลดอาการปวดในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
17 พญ.พีรดา เอื้อเชิดกุล
โรงพยาบาลรามาธิบดี
การศึกษาประสิทธิภาพของเลเซอร์ความเข้มสูงในกลุ่มอาการปวดบริเวณลูกสะบ้าใต้เข่า
18 นพ.ขวัญ ศรีศิลป
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ชุดอุปกรณ์ช่วยลดการติดขัดของการก้าวเดิน โดยอาศัยหลักการของสิ่งกระตุ้นทางสายตา ต่อความเร็วในการเดิน ของผู้ป่วยกลุ่มอาการและโรคพาร์กินสันที่มีการเดินติดขัด
19 พญ.พรชนก เศรษฐ์พิทยากุล
ม.ขอนแก่น
ความสัมพันธ์ของแรงดันลิ้น และ แรงกัด กับ ภาวะกลืนลาบากในผู้สูงอายุไทย
20 พญ.วตากานต์ สุราษฎร์
ม.ขอนแก่น
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผิดปกติที่ไหล่จากภาพอัลตร้าซาวด์ในผู้ป่วยโรคหนังแข็ง
21 พญ.พนิดา พูลพิพัฒน์
รพ.มหาราชนครราชสีมา
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผิดปกติที่ไหล่จากภาพอัลตร้าซาวด์ในผู้ป่วยโรคหนังแข็งอิสระ
22 พญ.ปวีณรัตน์ จรัสสุริยงค์
รพ.มหาราชนครราชสีมา
ผลของการรักษาภาวะเสียการสื่อความในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยใช้การกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกศีรษะ
23 นพ.พลวัฒน์ อ่วมพันธ์เจริญ
ม.ขอนแก่น
ประสิทธิภาพของการใช้เลเซอร์กาลังสูงในการรักษาโรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ
24 พญ.นวรัตน์ จินตกุล
ม.ขอนแก่น
การใช้ Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) เพื่อฟื้นฟูการทางานของมือ ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
25 พญ.อาภัสสร เรืองสุภาภิชาติ
ม.ขอนแก่น
การประเมินความเที่ยงของความแปรผันอัตราการเต้นของหัวใจ ในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง
26 พญ.อรชพร ปาณธูป
ม.ขอนแก่น
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้เครื่องกระตุ้นด้วยแม่เหล็กส่วนปลายกับการรักษาแบบประคับประคองในโรคเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับบริเวณข้อมือ: การศึกษาแบบสุ่ม
27 นพ.หัสนัยน์ บรรทัดธรรม
ม.เชียงใหม่
อิทธิพลของการกระตุ้นสมองแบบไม่ผ่าตัดโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกศีรษะ ต่อการฟื้นสภาพการทำงานของรยางค์บนและล่าง ในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองแบบเรื้อรัง
28 พญ.ชุติมณฑน์ สุนทรธรรม
ม.เชียงใหม่
ความตรงของแบบประเมินความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวันอย่างอิสระโดยการประเมินตนเองฉบับภาษาไทย (Thai version SCIM-SR)
29 พญ.กัญญาณัฐ มหิทธิหาญ
ม.เชียงใหม่
ความชุกของการเกิดโรคกระดูกพรุนและพยากรณ์กระดูกหักในผู้พิการบาดเจ็บไขสันหลังในประเทศไทย
30 พญ.เมษา เสริมสุข
ม.เชียงใหม่
อุบัติการณ์ภาวะทางเดินปัสสาวะส่วนบนเสื่อมสภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังไทย
31 พญ.ศศิวิมล ส่องสี
ม.เชียงใหม่
ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือดัชนีความปวดไหล่ของผู้ใช้วีลแชร์
32 พญ.รวิษฎา อภิภูธนายุต
ม.สงขลานครินทร์
การศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสูงสุดของแรงกดใต้ฝ่ าเท้าบริเวณกลางเท้า ของรองเท้าเบาหวาน ดัดแปลงชนิด double rocker และ re-last โดยศึกษาในผู้ป่ วยเบาหวานที่เท้าผิดรูปชนิด Charcot
33 พญ.อาภาภรณ์ แซ่ซิม
ม.สงขลานครินทร์
การศึกษาประสิทธิภาพในการลดปวดเปรียบเทียบการฝังเข็มโดยวิธีการคาและไม่คาเข็ม ณ กล้ามเนื้อทราพีเซียสส่วนบนในผู้ปวยที่มีกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด
34 พญ.กนกวรรณ แซ่ห่าน
รพ.ศิริราช
The effectiveness of inspiratory muscle training using the inspiratory muscle trainer on respiratory muscle strength in patients with Duchenne Muscular dystrophy
35 นพ.จักรพงษ์ ไพบูลย์สวัสดิ์
รพ.ศิริราช
A Study of Walking Exercise with Two Types of Arm Swing Comparison
36 พญ.ชลิดา ผู้บังเกิดผล
รพ.ศิริราช
Walking meditation enhance balance ability compared to conventional balance training in elderly with history of fall
37 พญ.ศิริพร จินตสถาพร
รพ.ศิริราช
Ultrasound-guided motor branch block to improve safety of phenol injection for the treatment of ankle spasticity comparing to the conventional injection technique: a randomized controlled trial
38 พญ.กัลยกร บุษปวนิช
รพ.ศิริราช
Effects of High intensity laser therapy on Hemiplegic shoulder pain
39 พญ.สวรส แสงชโยสวัสดิ์
รพ.ศิริราช
The effect of extra body weight application on movement disorder
40 พญ.ฐิติกานต์ ชิตชูตระกูล
รพ.ศิริราช
relationship between foot deformity and diabetic foot ulcer in diabetes patients
41 พญ.นิภารัตน์ ไตรโลกา
รพ.ศิริราช
A Survey of Thai physiatrist on essential clinical issue defined by importance and frequency in rehabilitation medicine practice
42 พญ.ภัทริกา ฤทธิรงค์
รพ.ศิริราช
Requirement for sexual activity education in heart disease patient at cardiac rehabilitation clinic siriraj hospital
43 นพ.กฤษณะ เกียรติโชควิวัฒน์
รพ.ศิริราช
Accuracy of Siriraj swallowing screening