หลักสูตรการอบรมผู้ให้การฟื้นฟูหัวใจ

หลักสูตรการอบรมผู้ให้การฟื้นฟูหัวใจ Advanced Cardiac Rehabilitation Trainer 2017 ระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2560 ณ ตึก อปร.ชั้น 3 ห้อง 312/3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์