รายชื่อที่ปรึกษาราชวิทยาลัย

รายชื่อที่ปรึกษาราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
วาระปี พ.ศ. 2558 – 2559
nopic
นพ. อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์ที่ปรึกษา
nopic
พญ. สุขจันทร์ พงษ์ประไพ
ที่ปรึกษา
nopic
พล.ต.ผศ.นพ. ไกรวัชร ธีรเนตร
ที่ปรึกษา
nopic
นพ. ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์
ที่ปรึกษา
nopic
พญ. วัชรา ริ้วไพบูลย์ที่ปรึกษา
nopic
รศ.พญ. กมลทิพย์ หาญผดุงกิจที่ปรึกษา