ค้นหาเวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร

Article
Vol. Author.
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560

สารบัญ

Full Text

บรรณาธิการแถลง

นวัตกรรมสําหรับการฟื้นสภาพด้วยวิธีทางการแพทย์
(Innovation for Medical Rehabilitation)

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

สาระสำคัญจากการประชุม REHABILITATION 2030: A CALL FOR ACTION มุมมององค์การอนามัยโลกสู่การยกระดับความสำคัญของงานฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในทุกภูมิภาคทั่วโลก

บุษกร โลหารชุน

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

การศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดเข่าหลังการออกกำลังกายแบบไอโซคิเนติกด้วยโต๊ะ NK ดัดแปลงและ CON-TREX ไดนาโมมิเตอร์

ชนนิษฏ์ ลิ่มสกุล, วิภาวรรณ ลีลาสำราญ, ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล, อลัน เฟรเดอริก กีเตอร์, ปิยาวัฒน์ ศรีสวัสดิ์นุภาพ

Limsakul C, Leelasamran W, Limsakul C, Geater AF, Srisawatnupap P

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

ระบบหุ่นยนต์ WEFRE REHAB SYSTEM ช่วยการเคลื่อนไหวมือและแขนของผู้ป่วยอัมพาตแขนขาสองข้าง: การศึกษานำร่อง

อภิชนา โฆวินทะ, ปรัชญพร คำเมืองลือ, สินธิป พัฒนะคูหา, สยาม ทองประเสริฐ, วินัย ชนปรมัตถ์, วิศรุต ทรัพย์ศรี

Kovindha A, Kammuang-Lue P, Pattanakuhar S, Tongprasert S, Chonnaparamutt W, Sapsri W

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

การศึกษาเปรียบเทียบผลของคลื่นกระแทกชนิดเรเดียลกับคลื่นเสียงความถี่สูงในการลดอาการปวดในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม

วลัยลักษณ์ กุลไทย, ฉกาจ ผ่องอักษร

Kulthai W, Pongurgsorn C

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

การศึกษาเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการรับรู้และวางแผนการเคลื่อนไหวในด้านมิติสัมพันธ์ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีรอยโรคที่สมองด้านขวา

ศิวพร วงศ์พิพัฒน์, กนกพร โชคคติวัฒน์ และ ภาริส วงศ์แพทย์

Vongpipatana S, Chokkhatiwat K, Wongphaet P

Full Text

Original Articles / นิพนธ์ต้นฉบับ

การศึกษาความตรงเชิงเกณฑ์ของแบบสอบถาม PHQ-9 และ PHQ-2 ฉบับภาษาไทยในการคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุชาวไทย

สฤษดิ์พงศ์ แซ่หลี, ปิยะภัทร เดชพระธรรม

Lee S, Dajpratham P

Full Text