เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2554

กรณีศึกษาโรคคีนบอคหรือกระดูกลูเนตขาดเลือดในผู้ป่วยเด็กอัมพาตสมองใหญ่

Kienbö ck’s Disease in an Adolescent Patient with Cerebral Palsy: A Case Report