เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2552

กายบริหารสำหรับผู้ป่วยโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึด

Exercises in Patients with Ankylosing Spondylitis