เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2543

การศึกษาและติดตามการคงใช้ขาเทียมของโรงพยาบาลตำรวจ

กัตติกา ภูมิพิทักษ์กุล, ชนินทร์ สุดโนรีกุล, ประภาพร ศิริทรัพย์

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :