เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2548

การคาดคะเนร้อยละของมวลไขมันในร่างกายจากความหนาของไขมันใต้ผิวหนังในผู้ป่วยชายไทยอัมพาตครึ่งท่อนจากการบาดเจ็บของไขสันหลัง

Prediction of Percentage of Body Fat Mass From Skinfold Thickness in Thai Male Paraplegic Spinal Cord-injured Patients