เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2546

การตอบสนองของระบบหัวใจและหลอดเลือดของผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองระหว่างการฝึกกายภาพบำบัด