เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2543

การตอบสนองของอวัยวะเพศชายต่อไนโตรกลีเชอรีนชนิดแผ่นแปะ

ปริญญา รัตนลาโภ, ภัทราวุธ อินทรกำแหง, ไกรวัชร ธีรเนตร

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :