เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2544

การติดตามภาวะแทรกซ้อนและการลดเกร็งระยะยาวจาก Phenol Inramuscular Neurolysis ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

กัลยา ตัณชวนิชย์, อารมย์ ขุนภาษี, เฟื่องฟ้า คุณาดร

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :