เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2553

การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะพิการหลังจากได้รับการฝึกขับถ่ายปัสสาวะ

Urinary tract infection in neurogenic bladder after Completion of Bladder training