เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2547

การทดสอบแบบประเมินขีดความสามารถเบื้องต้นของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

Stroke Rehabilitation Potential Screening Test: A Study for Clinical Use