เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2549

การประเมินประสิทธิผลของการฝังเข็มแบบกำหนดจุดคงที่ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลันในแง่ของคุณภาพชีวิตและความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน

Efficacy of Fixed-acupoint-Acupuncture on Quality of Life and Activities of Daily Living (ADL) in Acute Stroke Patients, a Controlled Trial