เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553

การปรับตัวทางเพศและความสัมพันธ์กับคู่ในมุมของคู่ชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Sexual Adjustment and Intimate Relationship of Partners of Spinal Cord Injured Persons in Maharat Nakhon Ratchasima Hospital