เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2545

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ละเลยด้านที่เป็นอัมพาต

Rehabilitation in stroke patients who ignore the paralyzed side.

วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :