เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2541

การลดเกร็งของกล้ามเนื้อชนิด Spasticity โดยวิธี Phenol Intramuscular Neurolysis ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

อารมย์ ขุนภาษี, เฟื่องฟ้า คุณาดร

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :