เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2542

การวินิจฉัยการกดของเส้นประสาทมีเดียนระดับข้อมือ ความไวการการตรวจการชักนำไฟฟ้าของเส้นประสาทมีเดียนที่ระดับข้อมือเปรียบเทียบกับการตรวจการชักนำไฟฟ้าหลังข้อมือ

นพวรรณ แสนเจริญสุทธิกุล, ฉัฐยา จิตประไพ, มลรัชฐา พิทักษ์เจริญ, ภาริส วงศ์แพทย์

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :