เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2546

การวินิจฉัยเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านการลดแรงกดทับบริเวณปุ่มกระดูกของผู้ป่วยอัมพาตทั้งตัวระหว่างแพลมกับ ที่นอนนุ่ม