เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2541

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บขณะอยู่โรงพยาบาล

กิ่งแก้ว ปาจรีย์, สุภาภรณ์ อัชวังกูล

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :