เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2549

การวิเคราะห์ต้นทุนการดูงานของแพทย์ประจำบ้านจากภายนอก

Unit Cost Analysis of Visiting Residency Training at the Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital