เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2551

การศึกษากลุ่มอาการเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับบริเวณอุโมงค์ข้อมือของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่างที่ใช้รถนั่งพิการ

The Study of Carpal Tunnel Syndrome in Paraplegic Wheelchair Users