เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2555

การศึกษาการทำงานของกล้ามเนื้อไหล่ในการตีกอล์ฟของนักกอล์ฟอาชีพเปรียบเทียบกับนักกอล์ฟสมัครเล่น

Electromyographic analysis of shoulder muscles in professional versus amateur golfers