เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557

การศึกษาการทำงานของกล้ามเนื้อในนักกอล์ฟสมัครเล่นเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ตีได้ระยะทางเฉลี่ยสูงสุดต่างกัน

Electromyographic Analysis in Amateur Golfers: Comparing between Golfers with Different Driving Distance