เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2544

การศึกษาการบาดเจ็บของนักกีฬาไทยในเฟสปิกเกมส์ครั้งที่ 7

Temporomandibular Dysfunction / Disorder

ณัฎฐิยา ตันติศิริวัฒน์, อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :