เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2552

การศึกษาความชุกของความผิดปกติของการเคลื่อนไหวของกระดูกสะบักในผู้ป่วยที่มีภาวะปวดไหล่เรื้อรัง ในโรงพยาบาลรามาธิบดี

Prevalence of scapula Dyskinesis in patients with Chronic Shoulder Pain at Ramathibodi Hospital