เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2541

การศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการวิตกกังวล และซึมเศร้าในผู้ป่วยคลีนิคปวดหลังโรงพยาบาลรามาธิบดี

อภิญญา เอี่ยมตระการ, วารี จิรอดิศัย, ฉัฐยา จิตประไพ

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :