เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 พฤษาคม-สิงหาคม 2542

การศึกษาความชุกในการใช้การรักษาแบบทางเลือกของผู้ป่วยปวดเรื้อรังในโรงพยาบาลศิริราช

วสุ กาญจนหัตถกิจ, ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช, อรฉัตร โตษยานนท์

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :