เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2549

การศึกษาความชุก ปัจจัยเสี่ยง และผลกระทบของอาการปวดหลังส่วนล่างของพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช

The Study of Prevalence, Risk Factors and Impact of Low Back Pain Among Nurses and Nurse-aids in Siriraj Hospital