เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2556

การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า KKU-DI ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีรอยโรคไขสันหลังในโรงพยาบาลศรีนครินทร์

Validation of KhonKaen University Depression Inventory (KKU-DI) in Patients with Spinal Cord Lesion in Srina garind Hospital