เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2549

การศึกษาความบกพร่องของรยางค์บนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ในโรงพยาบาลศิริราช

Upper Extremity Impairment Among Acute Stroke Patients in Siriraj Hospital