เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2546

การศึกษาความรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์