เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2549

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงบีบน้ำ Lateral (key) Pinch ที่วัดโดยใช้เครื่องมือ Pinch Gauges และความสามารถในการฉีกกระดาษพิมพ์ดีดชนิดความหนา 80 แกรม

Correlation of Lateral (Key) Pinch Strength and Performance in a Paper Tearing Test