เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2546

การศึกษาความไวของรีเฟลกซ์การไอต่อการกระตุ้นด้วยกรดน้ำส้มสายชู